Dubbelbelastingverdragen goedgekeurd door Vlaamse regering

  • 18 december 2015

Op 18 december heeft de Vlaamse regering een aantal wijzigingen goedgekeurd aan de dubbelbelastingverdragen tussen België en respectievelijk Mexico, Polen, Spanje, Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Ook een nieuw dubbelbelastingverdrag met Uruguay werd goedgekeurd. Dubbelbelastingverdragen zijn verdragen waarin staten afspreken hoe zij de heffing van hun belastingen op elkaar afstemmen. Het voornaamste doel is om te voorkomen dat eenzelfde belastbare materie twee keer wordt belast.

Het gaat om zogenaamde ‘gemengde verdragen’. Naast de federale belastingen behoren ook de huidige en (eventueel toekomstige) belastingen die de deelstaten heffen tot de werkingssfeer van zo’n verdrag. Denken we maar aan de onroerende voorheffing, het heffen van opcentiemen of de belastingverminderingen en forfaitaire kortingen die Vlaanderen kan toestaan.

De Vlaamse Regering heeft deze verdragen definitief goedgekeurd. De ontwerpen van instemmingsdecreet worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Parlement.